Σεϊμένης Α. 2019. “G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE)”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 33 (1):97-98. https://doi.org/10.12681/jhvms.21528.