Παπαδόπουλος Εύάγ. 2019. “Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie Fur Biologen Und Mediziner»”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 30 (3):224. https://doi.org/10.12681/jhvms.21683.