Σεϊμένης Α. (2019) “G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE)”, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 33(1), pp. 97–98. doi: 10.12681/jhvms.21528.