Παπαδόπουλος Ε. (2019) “Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie fur biologen und mediziner»”, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 30(3), p. 224. doi: 10.12681/jhvms.21683.