[1]
ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ., ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ Γ., ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ Σ., R. R. HENRY, and ΤΣΑΛΤΑΣ K., “Research on the existence of Haemagglutination inhibiting antibodies to porcine parvovirus in pig sera in Greece”, J Hellenic Vet Med Soc, vol. 29, no. 4, pp. 235–238, Dec. 2019.