ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ X. Δ., and ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΒΑΡΕΛΛΑ Α. “Determination of Optimum Glycetol Equilibration Time of Bull Semen”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 29, no. 1, Dec. 2019, pp. 25-34, doi:10.12681/jhvms.21331.