ΣΕΪΜΕΝΗΣ Α., and ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ Γ. “Effect of Iodine (Iodine Polyvinylpyrrolidone Complex) on Brucella Strains”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 31, no. 3, Dec. 2019, pp. 145-9, doi:10.12681/jhvms.21455.