Σεϊμένης Α. “G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE)”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 33, no. 1, Dec. 2019, pp. 97-98, doi:10.12681/jhvms.21528.