Παπαδόπουλος Ε. “Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie Fur Biologen Und Mediziner»”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 30, no. 3, Dec. 2019, p. 224, doi:10.12681/jhvms.21683.