ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ., ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ Γ., ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ Σ., R. R. HENRY, and ΤΣΑΛΤΑΣ K. “Research on the Existence of Haemagglutination Inhibiting Antibodies to Porcine Parvovirus in Pig Sera in Greece”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 29, no. 4 (December 2, 2019): 235–238. Accessed July 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21361.