Σεϊμένης Α. “G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE)”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 33, no. 1 (December 3, 2019): 97–98. Accessed July 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21528.