Παπαδόπουλος Εύάγ. “Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie Fur Biologen Und Mediziner»”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 30, no. 3 (December 2, 2019): 224. Accessed July 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21683.