1.
ΠΑΝΕΤΣΟΣ Α. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΜΠΕΝΖΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΥΤΙΑΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 1964 Mar. 1 [cited 2022 Oct. 3];14(2):91-3. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/18686