1.
ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ, ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ Γ, ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ Σ, HENRY RR, ΤΣΑΛΤΑΣ K. Research on the existence of Haemagglutination inhibiting antibodies to porcine parvovirus in pig sera in Greece. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 2019 Dec. 2 [cited 2022 Jul. 2];29(4):235-8. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21361