Στεργίου Λ. (2015). Εκπατρισμός και διαπολιτισμικότητα. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3, 189–201. https://doi.org/10.12681/jret.974