Στεργίου Λ. Εκπατρισμός και διαπολιτισμικότητα. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, [S. l.], v. 3, p. 189–201, 2015. DOI: 10.12681/jret.974. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/974. Acesso em: 28 μαρτίου. 2023.