Στεργίου Λήδα. 2015. ‘Εκπατρισμός και διαπολιτισμικότητα’. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 3 (Αύγουστος):189-201. https://doi.org/10.12681/jret.974.