Στεργίου Λ. (2015) ‘Εκπατρισμός και διαπολιτισμικότητα’, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3, σσ. 189–201. doi: 10.12681/jret.974.