Κουκουβέτσου Μ. ‘Συνεκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία’. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. 14, τχ. 1, Φεβρουάριος 2022, σσ. 51-68, doi:10.12681/jret.22794.