Κουντουράς Γ., και Γεννησαριώτου Δ. ‘Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις ασυνείδητες επιθυμίες των γονέων για το παιδί τους’. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. 14, τχ. 1, Νοέμβριος 2021, σσ. 1-27, doi:10.12681/jret.22887.