Στεργίου Λ. ‘Εκπατρισμός και διαπολιτισμικότητα’. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. 3, Αύγουστος 2015, σσ. 189-01, doi:10.12681/jret.974.