Κουντουράς Γεώργιος, και Γεννησαριώτου Δέσποινα. ‘Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις ασυνείδητες επιθυμίες των γονέων για το παιδί τους’. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 14, no. 1 (Νοέμβριος 1, 2021): 1–27. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/22887.