Στεργίου Λήδα. ‘Εκπατρισμός και διαπολιτισμικότητα’. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 3 (Αύγουστος 4, 2015): 189–201. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 28, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/974.