1.
Στεργίου Λ. Εκπατρισμός και διαπολιτισμικότητα. JRET [διαδίκτυο]. 4 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 28 Μάρτιος 2023];3:189-201. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/974