| More
Φορείς Έκδοσης

Εκδότης

Αμέσως μετά την ίδρυση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τον Απρίλιο του 1939, πρώτο μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήταν να εκδώσει, με τη συνεργασία επιφανών επιστημόνων εταίρων το ετήσιο περιοδικό σύγγραμμα υπό τον τίτλο Μακεδονικά. Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε στα τέλη του 1940, με επιμέλεια του πρώτου Προέδρου της Εταιρείας, καθηγητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντωνίου Σιγάλα, υπό τους ήχους των τηλεβόλων και αφιερώθηκε «Εις τους ηρωικώς υπέρ της ελευθερίας αγωνιζομένους Έλληνες», οι οποίοι είχαν ανατρέψει τους Ιταλούς επιδρομείς προελαύνοντας ακάθεκτοι στη Βόρειο Ήπειρο.

Ο πρώτος τόμος των Μακεδονικών κυκλοφόρησε κανονικά καθ’ όλο το διάστημα, του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όταν όμως, τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Θεσσαλονίκη απαίτησαν ν’ απαλειφθούν από τον τόμο τα θίγοντα τον σύμμαχό του «Προλεγόμενα», καθώς και η αφιέρωση προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αρνήθηκε να υπακούσει στην αυθαίρετη αξίωση του Κατακτητή, και αντιμετώπισε τις σχετικές συνέπειες: Διετάχθη αμέσως η κατάσχεση και καταστροφή των ευρισκομένων αντιτύπων των «Μακεδονικών» στα βιβλιοπωλεία, απαγορεύθηκε η κυκλοφορία του, κατασχέθηκε το Αρχείο και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία φυλάσσονταν (ελλείψει στέγης) στην κατοικία του Γενικού Γραμματέα του, Αλεξάνδρου Λέτσα και διετάχθη η σύλληψη και φυλάκιση αυτού για ένα τρίμηνο.

Έχουν εκδοθεί 38 τόμοι και ένας τόμος Ευρετηρίου (1940-1970). Σύντομα θα κυκλοφορήσει ο 39ος τόμος.

Τα πλούσια περιεχόμενά του περιέχουν μελέτες ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού ή άλλου χαρακτήρα οι οποίες αναφέρονται αποκλειστικά στον Βόρειο Ελληνικό χώρο, στη Μακεδονία και τη Θράκη, και κυκλοφορούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνδρομητών, ανταλλαγών και πωλήσεων.

 

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.
Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.
Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου.  Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.