(1)
Κωνσταντινίδου Μ.; Σπανίδου Α.; Χατζηαθανασίου Μ. Mos Historicus: Μία Εισαγωγή. MHist 2023, 1, 1-6.