[1]
Γιαλούρη Ε. 2019. Θανάσης Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος: η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας (1869-1882), Ηράκλειο, Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. Μνήμων. 35, 35 (Απριλίου 2019), 387–392. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.20300.