[1]
Δρούλια Έ. 2012. Δαυίδ Αντωνίου, Γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα: απόπειρα πρώτης καταγραφής, Αθήνα 2009· Δαυίδ Αντωνίου, Ιταλικά σχολεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2011. Μνήμων. 31, (Ιανουαρίου 2012), 330–334. DOI:https://doi.org/10.12681/mnimon.38.