Γιαλούρη Ε. (2019). Θανάσης Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος: η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας (1869-1882), Ηράκλειο, Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. Μνήμων, 35(35), 387–392. https://doi.org/10.12681/mnimon.20300