ΕΜΝΕ Ε. (2019). ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016. Μνήμων, 35(35), 447–452. https://doi.org/10.12681/mnimon.20310