ΜΠΟΖΙΚΗΣ Σ. (2012). Δυναμικές και αδράνειες στη φορολογία και στο φορολογικό μηχανισμό κατά την Επανάσταση του 1821: <html />. Μνήμων, 31, 31–70. https://doi.org/10.12681/mnimon.23