ΓΡΑΤΖΙΟΥ Ο. (2003). ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. Μνήμων, 11, 54–73. https://doi.org/10.12681/mnimon.126