ΑΒΔΕΛΑ Ε. (1999). ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ TOΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ. Μνήμων, 21, 211–220. https://doi.org/10.12681/mnimon.793