Γιαλούρη Ε. Θανάσης Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος: η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας (1869-1882), Ηράκλειο, Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 387–392, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20300. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20300. Acesso em: 23 φεβρουαρίου. 2024.