Δημανόπουλος Σ. Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016. Μνήμων, [S. l.], v. 35, n. 35, p. 398–408, 2019. DOI: 10.12681/mnimon.20302. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20302. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.