Δρούλια Έ. Δαυίδ Αντωνίου, Γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα: απόπειρα πρώτης καταγραφής, Αθήνα 2009· Δαυίδ Αντωνίου, Ιταλικά σχολεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2011. Μνήμων, [S. l.], v. 31, p. 330–334, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.38. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7746. Acesso em: 3 ιουλίου. 2022.