ΓΡΑΤΖΙΟΥ Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. Μνήμων, [S. l.], v. 11, p. 54–73, 2003. DOI: 10.12681/mnimon.126. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7830. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.