ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875. Μνήμων, [S. l.], v. 4, p. 153–160, 1974. DOI: 10.12681/mnimon.183. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7887. Acesso em: 19 αυγούστου. 2022.