ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. Μνήμων, [S. l.], v. 22, p. 105–134, 2000. DOI: 10.12681/mnimon.586. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8280. Acesso em: 13 απριλίου. 2024.