ΚΑΡΑΛΗ Μ. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. Μνήμων, [S. l.], v. 32, p. 89–124, 2012. DOI: 10.12681/mnimon.641. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8335. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.