ΕΜΝΕ ΕΜΝΕ. 2019. ‘ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016’. Μνήμων 35 (35):447-52. https://doi.org/10.12681/mnimon.20310.