ΖΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. 2012. ‘Html />’;. Μνήμων 31 (Ιανουάριος):283-98. https://doi.org/10.12681/mnimon.32.