Δρούλια Έλλη. 2012. ‘Δαυίδ Αντωνίου, Γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα: απόπειρα πρώτης καταγραφής, Αθήνα 2009· Δαυίδ Αντωνίου, Ιταλικά σχολεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2011’. Μνήμων 31 (Ιανουάριος):330-34. https://doi.org/10.12681/mnimon.38.