ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. 1974. ‘ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875’. Μνήμων 4 (Ιανουάριος):153-60. https://doi.org/10.12681/mnimon.183.