Γιαλούρη Ε. (2019) ‘Θανάσης Μποχώτης, Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος: η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας (1869-1882), Ηράκλειο, Πανε πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015’, Μνήμων, 35(35), σσ. 387–392. doi: 10.12681/mnimon.20300.