Δημανόπουλος Σ. (2019) ‘Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016’, Μνήμων, 35(35), σσ. 398–408. doi: 10.12681/mnimon.20302.