ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Κ. (2012) ‘html />’;, Μνήμων, 31, σσ. 115–150. doi: 10.12681/mnimon.26.