ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (2012) ‘html />’;, Μνήμων, 31, σσ. 151–186. doi: 10.12681/mnimon.27.