ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Α. (2012) ‘html />’;, Μνήμων, 31, σσ. 187–214. doi: 10.12681/mnimon.28.