Δρούλια Έ. (2012) ‘Δαυίδ Αντωνίου, Γαλλικά σχολεία στην Ελλάδα: απόπειρα πρώτης καταγραφής, Αθήνα 2009· Δαυίδ Αντωνίου, Ιταλικά σχολεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2011’, Μνήμων, 31, σσ. 330–334. doi: 10.12681/mnimon.38.